Myles Braithwaite

Transparent Git Encryption

Encrypt files/folders in a Git repository.

Read this next
You might enjoy